Algemene voorwaarden

1. Alle diensten, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
2. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
3. Alle communicatiemiddelen zoals e-mail, facebook, skype, sms, … mogen worden gebruikt om bestellingen en afspraken vast te leggen en op een rechtsgeldige manier te laten gelden indien nodig.
4. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur zelf. De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd. 
5. Alle offertes van FULL VISION STUDIO zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
6. Indien het verschuldigde bedrag op de vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van €75,00 op het openstaande bedrag. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkel factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
7. Bij niet betaling of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft FULL VISION STUDIO het recht verbod op te leggen op het gebruik van dit product. Dit verbod kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan.
8. Verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant en zullen niet in de offerte worden opgenomen. Deze zullen rechtstreeks op de factuur geplaatst worden. 
9. De cliënt kan een opdracht kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de afspraak. 
Annuleren tussen 30 dagen en 20 dagen voor tijdstip van de opdracht is 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
Annuleren tussen 20 dagen en 10 dagen voor tijdstip van de opdracht is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
Annulering binnen de 10 dagen voor tijdstip van de opdracht is 75% verschuldigd. Bij annulering op de dag zelf wordt 100% gefactureerd.
10. Alle klachten betreffende afgeleverde producten dienen per aangetekend schrijven, binnen de 5 werkdagen, ter kennis worden gebracht aan FULL VISION STUDIO
11. Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.
12. Opnames die plaatsvinden op een feestdag (6.00 u - 22.00 u) of 's nacht (22.00 u - 6.00 u) zullen tegen het dubbele uurtarief worden aangerekend.
13. Bij producties tot €500 vindt facturatie achteraf plaats.
Bij producties boven de €500 wordt gestart na het betalen van een voorschot ter grootte van 40% van het offertebedrag, tenzij anders overeengekomen.
14. Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden, omwille van technische redenen, ziekte videograaf, … kan de cliënt hier geen schadevergoeding voor eisen.
15. Eindpakketten worden verzonden na betaling van de factuur.
16. De leveringstermijnen van een product worden opgegeven als aanwijzing en zijn niet bindend. Een eventuele vertraging zal geen prijsverlaging met zich meebrengen. De cliënt kan ook geen schadevergoeding eisen.
17. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van FULL VISION STUDIO. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt FULL VISION STUDIO de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Een productie van FULL VISION STUDIO mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker. 
18. Afgeleverde producten mogen door FULL VISION STUDIO gebruikt worden voor het portfolio, website en voor andere commerciële doeleinden van FULL VISION STUDIO. Tenzij anders overeengekomen.
19. FULL VISION STUDIO mag ten allen tijde zijn naam en logo vermelden op het einde van iedere videoproductie.
20. Behind the scenes video’s die wij op eigen initiatief maken tijdens de opnames van een andere video zullen worden gebruikt ter promotie van FULL VISION STUDIO. Deze zullen wij zelf uploaden op ons eigen kanaal nadat de officiële video online is geplaatst of vertoond is op tv, bioscoop, … .
21. Per km rekenen wij €0,30/km verplaatsingskosten aan, dit zal rechtstreeks op de factuur verschijnen.
22. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan het eindfactuur. Tenzij anders overeengekomen.
23. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de voorwaarden te bekijken via http://www.fullvisionstudio.be/algemene-voorwaarden.html